Search form

Mak ma Peba 8:24

24Ɨ re ton yɨrdɨdɨ rɨga yɨr yikenonj, ton ket Yesund mɨra yomnonj da, “Kon rɨga im yɨr anginyɨn, ajɨ ton ɨja im wɨp wuweny da wul im.”