Search form

Mak ma Peba 8:27

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yesum Gatab

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Ɨ Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga wuwenonj nɨnda tungg nata Kaisareya Pilipo eriya wɨngɨrɨnd. Nyawɨnd Yesu Tina b'auyaena rɨga arkisinonj da, “Yena rɨgap nomnɨkenenyi da yeten Kon?”