Search form

Mak ma Peba 8:29

29Ɨ Yesu ten kwa arkisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Petro mɨra yomnonj da, “Man re Kerisotet yena re God gaya ke yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.”