Search form

Mak ma Peba 8:3

3Ɨ ra Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma towa met wa, ke nyawɨnd owoupat kak ɨjga reyenin, nokɨp towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga ma wuswus tungg kaim tuwonj.”