Search form

Mak ma Peba 8:32

32Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt pɨtapɨta amneninonj, Petro ket Yesund wɨp yowarkitonj dɨde ket danda kɨma yɨt yomnonj da, “Goro odede yɨt apureninyɨt.”