Search form

Mak ma Peba 8:33

33Ajɨ re Yesu b'engendonj Tina b'auyaena rɨga wa wɨp wa, ɨ Ton ket Petrond samany yiyowonj da, “Satana! Man ewaikite Kor pɨlke! Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk b'amdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.”