Search form

Mak ma Peba 8:34

34Ɨ ket Yesu rɨga bobo ara emokinonj Tina b'auyaena rɨga kɨma, dɨde ten amninonj da, “Ra man yɨpa rɨgat singi taet Ken yɨmta undokam, man b'ogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man b'ogla komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul b'agbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket.