Search form

Mak ma Peba 8:35

35Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt map, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar okas dem.