Search form

Mak ma Peba 8:36

36Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar b'etɨdamkis dem, sɨ nangga b'ogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke?