Search form

Mak ma Peba 8:4

4Ɨ Tina b'auyaena rɨgap mɨra yomno da, “Men dɨkɨnd rɨga kesa tungg nasim wekenyɨn. Sɨ rɨngkaim sɨn odede ukoi owou okasu dɨkɨnd? Men ma rɨrɨr im onggɨtyam rɨga ongenam dɨkɨnd.”