Search form

Mak ma Peba 8:9

9Ɨ Komkesa rɨga yepiya re wekenonj re powa tausɨn (4,000) na. Ɨ re ton diyam seg aukɨto, Yesu ket rɨga wetaweta amnɨkinonj towaina tungg wa menamenam.