Search form

Mak ma Peba 9

1Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg rɨnte ra ik Godɨmna wɨp omnena danda kɨma.”

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde Yoan, ɨ ten nena eyinonj de yɨpa ukoi dor kumb wa. Re ket tentawar wa opekto, Yesu b'enga wɨp aukonj towa wɨpɨnd. 3Ɨ Tina kobɨrgɨm engendonj re bɨlbɨljog na. Sɨ gowukoi kobɨrgɨm ɨseka rɨga ma rɨrɨr e odede bɨlbɨljog tamnɨkanj towaina bɨlbɨl omnɨka ɨseka gasa ke. 4Ɨ ket Eliya ake Mose kea b'auyaena rɨga wa wɨpɨnd pɨta awonda ɨ ket ton Yesu kɨma yɨtnono aenonda. 5Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa wungapu plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” 6Petro maka nony awonj nangga mana ton Yesund yomnonj. Mop nokɨp ton, nowa rɨga ma sobijog moga kɨma na wekenonj. Onggɨt penaemb jɨ ton nony kesa odede yɨt yopulitonj. 7Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, dɨde ket ara ikonj rɨm bora ke odede da, “Ɨtemb jɨ Koina B'ɨga yena re Kon singi yiyenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkunda!” 8Ɨ re b'auyaena rɨgap towa nonony kesand yɨr ɨtaingento, ton makwa yena yɨr angto ajɨ Yesu nenata ton kɨma yɨbnonj.

9Seg re ton dor kumb ke etaeta tuwonj de paga wa, nyawɨnd Yesu b'auyaena rɨga engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr tamneninam nangga gasa na re wɨn yɨr angindam, ngɨrpu ra Rɨgamna B'ɨga tutnyis dem uj ke!” 10Sɨ re ton Yesu ma yɨt gar ke yokateno owamam, towa wɨngɨrɨnd kea ton b'arkena wuwenonj da, “Nangga mog e jɨ ɨtemb yɨtkak uj ke utnyita?” 11Seg ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da Eliya b'ogla naska menon okas, ɨ ti kak ke ket Keriso ik dem?” 12Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ yena pebat yindeny da Eliya ɨta naska ik dɨde ton ket komkesa gasa b'obogɨl tangonjeniny. Ajɨ nangga pae kwa yɨna peband Rɨgamna B'ɨga gatab odede ɨrɨki yɨbɨm da Ton b'ogla jogjog b'ɨdgotnena takasiny dem ɨ dɨde rɨgap Tin ɨrɨnena kɨma b'ɨsaya iyenyi dem? 13Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re ke ikonj, ajɨ nɨnda negɨr rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle ti yomnɨkauto, odede rɨngmim re yɨna peband ɨrɨki wekeny ti gatab.”

Yesu Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitonj Yɨpa Kewar B'ɨgam pɨlke

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14Ɨ re ton ɨtekto nɨnda b'auyaena rɨga wa pɨlwa, ton kea yɨr angto ukoi rɨga bobo. Ɨ rɨga bobop re b'auyaena rɨga ɨwatɨnti na awamto. Ɨ Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨt b'ugwatento nɨnda b'auyaena rɨga kɨma. 15Ɨ re komkesa rɨga bobop Yesund yɨr yongo, odenja ton ket ma sobijog sam kɨma na kɨd kesa aukɨto, ɨ b'ɨkento Ti pɨlwa dɨde simesime yomneno. 16Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Nangga gatab mim wɨn ton kɨma yɨt b'ugwatenindam?” 17Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat mɨra yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Negɨr wɨngawɨngate koina b'ɨgand okati yowameneny dɨde onggɨt negɨr wɨngawɨngate tin yɨt kesa yomnɨkeneny. Sɨ kon mor pɨlwa iyɨn re b'ogɨl omna ma. 18Ɨ rɨdenat ra onggɨt negɨr wɨngawɨngat tin okas, ton kor b'ɨgand gou wa sap yotendeneny dɨde tugɨm ke tumol yaembɨkeneny dɨde or b'ɨinɨkeneny ɨ dɨde kakwulwul yomnɨkeneny. Sɨ kon ke pop Moina b'auyaena rɨga etenainyɨn negɨr wɨngawɨnga ewaikitam, ajɨ ton ma rɨrɨr na. Onggɨt penaemb ton yɨt b'ugwatento.” 19Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmenand netkenyɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? B'ɨga iya kor pɨlwa!” 20Seg re ket rɨgap b'ɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ negɨr wɨngawɨngat kea Yesund yɨr yongonj, dɨde b'ɨgand yuwongnenonj, ngɨrpu gou wa sap yotendonj dɨde tumol aembɨka kɨma yengendurkenonj. 21Ɨ Yesu ti b'und yerkitonj da, “Rɨdede pɨn na onggɨtyam mɨle ti pɨlɨnd yɨbnenenyɨm?” Ti b'u mɨra yomnonj da, “Ɨdenata b'atomonj b'ɨga sobijogɨnd. 22Ɨ usausapyam negɨr wɨngawɨngat tin ongandam wul wa yɨskeneny dɨde kwa nyɨ wa yɨskeneny. Ajɨ rada man rɨrɨr et nanggamog gasa omnɨkam onggɨt negɨr wɨngawɨngam pɨlwa, Man sɨn kear nomnine dɨde yɨm nokaine!” 23Yesu tin yomnonj da, “Nangga ma man mindenyɨt da, ‘Ra Man rɨrɨr et'? Yet ra man ɨmɨnjog gar ke utkunda oramisɨt, God rɨrɨr e komkesa gasa motɨnkainy.” 24Odenja onggɨt b'ɨga ma b'u b'okta ara yikenonj dɨde yomnonj da, “Kon kea gar ke utkunda yokasɨn. Ajɨ koina gar ke utkunda re ma rɨrɨrkɨpjog e, sɨ man yɨm notkaet.” 25Ajɨ Yesu kea yɨr anginonj rɨga bobo yepiya re towa pɨlwa yɨpand b'ɨtkɨto yɨr ongongɨm. Ɨ ket Yesu negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yingawonj da, “Man negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yet re onggɨt b'ɨgand yɨt kesa dɨde yɨpya dumdum yomnɨkenenyɨt! Kon mitngaen. Or opende ti pɨlke, dɨde goro kwa b'usaya b'ɨtgarɨm dem ti pɨlɨnd!” 26Ɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngat b'okta irere yikenonj dɨde onggɨt b'ɨgand yuwongnenonj b'okta kana, ngɨrpu opendonj ti pɨlke. Sɨ ɨtemb re b'ɨga ɨja na wɨp yɨbnonj da uj rɨga re dɨde. Onggɨt penaemb jogjog rɨgap apurento da, “Ton ke uj e.” 27Ajɨ Yesu tin yɨmɨnd yokatonj dɨde tin yonyitonj. Sɨ ket b'ɨgat onyitonj. 28Seg ket Yesu yɨpa met wa b'ɨgaronj Tina b'auyaena rɨga kɨma, dɨde demb de ton nena ket wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina b'auyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?” 29Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Makwa ɨta yɨpa nya odede gasa ewaikitam, ajɨ yɨr opmita danda ke+ nena rɨrɨr e.”

Yesu B'usaya Tina Uj dɨde Utnyita Gatab Pɨtapɨta Amninonj

(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Ɨ ɨngkek ket yiwato dɨde pɨs nya wuwenonj Galili nata. Ajɨ Yesu makwa singi awonj yɨpa rɨga wumɨr okatam towaina wɨmenapu pɨpmet gatab. 31Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd Ton Tina b'auyaena rɨga na ouyaena eyeninonj. Ton ten auyaeninonj da, “Rɨgamna B'ɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa, sɨ onggɨt rɨgap Tin onganji dem. Ɨ ra ton onganji dem, nowam bibɨrɨnd Ton ɨta tutnyis dem uj ke.” 32Ajɨ ton maka nony aukɨto onggɨt yɨtkak gatab, ɨ ton moga na aukɨto Yesund erkitam.

Yete Ukoyam

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Ɨ re ton opekto de Kaparnaum wa dɨde yɨpa met wa wekenonj, Yesu Tina b'auyaena rɨga arkisinonj da, “Nangga gatab na wɨn yɨt b'ugwatenindam nyawɨnd?” 34Ajɨ ton mumakesa na aukɨto, mop nokɨp kea ton nyawɨnd yɨt b'ugwatento odedemb da yete ukoyam. 35Ɨ re Yesu omiti yɨbnonj, Ton Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga ara emokinonj ɨ amninonj da, “Ra yɨpa rɨgat man singi taet ukoijog rɨga awowɨm, man b'ogla sobijogjog rɨga na taet, dɨde komkesa rɨga wa wɨko rɨga na taet.” 36Ɨ Yesu yɨpa b'ɨga sobijog yokatonj dɨde yonyitonj towa wɨpɨnd, ɨ dɨde yɨm ke tin yikwatonj. Ɨ Tina b'auyaena rɨga amninonj da, 37“Yet ra yɨpa odede b'ɨga sobijogɨnd Kor nyɨ kɨma simesime omɨny rɨnte re wɨp ke dɨkɨnd onyiti yɨbɨm, ton Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton ma Kena simesime nomɨny ajɨ ton Tina yet re Ken nɨtmɨkitonj.”

Yet Ra Ton Mera Tab ke Ɨbɨm, Ton re Men kɨma e

(Luk 9:49-50)

38Yoan Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ Nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.” 39Ajɨ Yesu amninonj da, “Goro tin ɨswanga! Mop nokɨp yete re kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨk kor nyɨ kɨma, onggɨt kak ke ton makwa rɨrɨr e wanakana Ken negɨr yɨt notɨny. 40Nokɨp yet ra maka men netɨjgasiny, ton re mera tab ke rɨga e. 41Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da, ‘Yet ra yɨpa kapo nyɨ motkau kor nyɨ kɨma, nokɨp man Keriso ma nyɨ kɨma rɨga et, sɨ tina mɨra ma ɨta awɨr tainy dem.’

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena Mɨle

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Ɨ ra yɨpa rɨgat odede b'ɨga sobijog wa wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, sɨ ma rako onggɨt b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. 43Ɨ ra moina yɨpa yɨmɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb yɨm ɨpenjɨt. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpa yɨm kesa b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma meket dem de wul tungg wa rokate re osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. 44(Awɨr e)+ 45Ɨ ra moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogɨl e ɨtemb jɨ pɨs ɨpenjɨt mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm pɨsdudu kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa. 46(Awɨr e)+ 47Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogɨl e ɨtemb yɨrkɨp ɨtkasɨt mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma b'ɨgaram de ngɨrpu kesa God ma pumb tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem wul tungg wa, 48rokasim re uj kesa kupɨr wekeny rɨga jɨ kumbɨnd dadal ngɨrpu kesa dɨde osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. 49Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨga wul ke kɨlkesa sɨ gasa im taukanj odede rɨngmim re yɨna sɨ rɨgap sol esankenenanj sɨ gasa kumbɨnd. 50Ɨ sol re b'ogɨl met omnɨka gasa e. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ wɨn yɨmta ke nangga gasa kae tina met ɨtenjya? Sɨ wɨn sol pɨla b'obogɨl wɨmena tuwenyɨt, ɨ ɨdenat wɨn ngɨmbla mɨle owama iyenya wa wɨngɨrɨnd.”