Search form

Mak ma Peba 9:1

1Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg rɨnte ra ik Godɨmna wɨp omnena danda kɨma.”