Search form

Mak ma Peba 9:10

10Sɨ re ton Yesu ma yɨt gar ke yokateno owamam, towa wɨngɨrɨnd kea ton b'arkena wuwenonj da, “Nangga mog e jɨ ɨtemb yɨtkak uj ke utnyita?”