Search form

Mak ma Peba 9:11

11Seg ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da Eliya b'ogla naska menon okas, ɨ ti kak ke ket Keriso ik dem?”