Search form

Mak ma Peba 9:12

12Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ yena pebat yindeny da Eliya ɨta naska ik dɨde ton ket komkesa gasa b'obogɨl tangonjeniny. Ajɨ nangga pae kwa yɨna peband Rɨgamna B'ɨga gatab odede ɨrɨki yɨbɨm da Ton b'ogla jogjog b'ɨdgotnena takasiny dem ɨ dɨde rɨgap Tin ɨrɨnena kɨma b'ɨsaya iyenyi dem?