Search form

Mak ma Peba 9:13

13Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re ke ikonj, ajɨ nɨnda negɨr rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle ti yomnɨkauto, odede rɨngmim re yɨna peband ɨrɨki wekeny ti gatab.”