Search form

Mak ma Peba 9:18

18Ɨ rɨdenat ra onggɨt negɨr wɨngawɨngat tin okas, ton kor b'ɨgand gou wa sap yotendeneny dɨde tugɨm ke tumol yaembɨkeneny dɨde or b'ɨinɨkeneny ɨ dɨde kakwulwul yomnɨkeneny. Sɨ kon ke pop Moina b'auyaena rɨga etenainyɨn negɨr wɨngawɨnga ewaikitam, ajɨ ton ma rɨrɨr na. Onggɨt penaemb ton yɨt b'ugwatento.”