Search form

Mak ma Peba 9:19

19Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmenand netkenyɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? B'ɨga iya kor pɨlwa!”