Search form

Mak ma Peba 9:2

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde Yoan, ɨ ten nena eyinonj de yɨpa ukoi dor kumb wa. Re ket tentawar wa opekto, Yesu b'enga wɨp aukonj towa wɨpɨnd.