Search form

Mak ma Peba 9:21

21Ɨ Yesu ti b'und yerkitonj da, “Rɨdede pɨn na onggɨtyam mɨle ti pɨlɨnd yɨbnenenyɨm?” Ti b'u mɨra yomnonj da, “Ɨdenata b'atomonj b'ɨga sobijogɨnd.