Search form

Mak ma Peba 9:22

22Ɨ usausapyam negɨr wɨngawɨngat tin ongandam wul wa yɨskeneny dɨde kwa nyɨ wa yɨskeneny. Ajɨ rada man rɨrɨr et nanggamog gasa omnɨkam onggɨt negɨr wɨngawɨngam pɨlwa, Man sɨn kear nomnine dɨde yɨm nokaine!”