Search form

Mak ma Peba 9:23

23Yesu tin yomnonj da, “Nangga ma man mindenyɨt da, ‘Ra Man rɨrɨr et'? Yet ra man ɨmɨnjog gar ke utkunda oramisɨt, God rɨrɨr e komkesa gasa motɨnkainy.”