Search form

Mak ma Peba 9:24

24Odenja onggɨt b'ɨga ma b'u b'okta ara yikenonj dɨde yomnonj da, “Kon kea gar ke utkunda yokasɨn. Ajɨ koina gar ke utkunda re ma rɨrɨrkɨpjog e, sɨ man yɨm notkaet.”