Search form

Mak ma Peba 9:25

25Ajɨ Yesu kea yɨr anginonj rɨga bobo yepiya re towa pɨlwa yɨpand b'ɨtkɨto yɨr ongongɨm. Ɨ ket Yesu negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yingawonj da, “Man negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yet re onggɨt b'ɨgand yɨt kesa dɨde yɨpya dumdum yomnɨkenenyɨt! Kon mitngaen. Or opende ti pɨlke, dɨde goro kwa b'usaya b'ɨtgarɨm dem ti pɨlɨnd!”