Search form

Mak ma Peba 9:26

26Ɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngat b'okta irere yikenonj dɨde onggɨt b'ɨgand yuwongnenonj b'okta kana, ngɨrpu opendonj ti pɨlke. Sɨ ɨtemb re b'ɨga ɨja na wɨp yɨbnonj da uj rɨga re dɨde. Onggɨt penaemb jogjog rɨgap apurento da, “Ton ke uj e.”