Search form

Mak ma Peba 9:28

28Seg ket Yesu yɨpa met wa b'ɨgaronj Tina b'auyaena rɨga kɨma, dɨde demb de ton nena ket wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina b'auyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?”