Search form

Mak ma Peba 9:30

Yesu B'usaya Tina Uj dɨde Utnyita Gatab Pɨtapɨta Amninonj

(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Ɨ ɨngkek ket yiwato dɨde pɨs nya wuwenonj Galili nata. Ajɨ Yesu makwa singi awonj yɨpa rɨga wumɨr okatam towaina wɨmenapu pɨpmet gatab.