Search form

Mak ma Peba 9:31

31Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd Ton Tina b'auyaena rɨga na ouyaena eyeninonj. Ton ten auyaeninonj da, “Rɨgamna B'ɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa, sɨ onggɨt rɨgap Tin onganji dem. Ɨ ra ton onganji dem, nowam bibɨrɨnd Ton ɨta tutnyis dem uj ke.”