Search form

Mak ma Peba 9:33

Yete Ukoyam

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Ɨ re ton opekto de Kaparnaum wa dɨde yɨpa met wa wekenonj, Yesu Tina b'auyaena rɨga arkisinonj da, “Nangga gatab na wɨn yɨt b'ugwatenindam nyawɨnd?”