Search form

Mak ma Peba 9:35

35Ɨ re Yesu omiti yɨbnonj, Ton Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga ara emokinonj ɨ amninonj da, “Ra yɨpa rɨgat man singi taet ukoijog rɨga awowɨm, man b'ogla sobijogjog rɨga na taet, dɨde komkesa rɨga wa wɨko rɨga na taet.”