Search form

Mak ma Peba 9:37

37“Yet ra yɨpa odede b'ɨga sobijogɨnd Kor nyɨ kɨma simesime omɨny rɨnte re wɨp ke dɨkɨnd onyiti yɨbɨm, ton Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton ma Kena simesime nomɨny ajɨ ton Tina yet re Ken nɨtmɨkitonj.”