Search form

Mak ma Peba 9:38

Yet Ra Ton Mera Tab ke Ɨbɨm, Ton re Men kɨma e

(Luk 9:49-50)

38Yoan Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ Nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.”