Search form

Mak ma Peba 9:39

39Ajɨ Yesu amninonj da, “Goro tin ɨswanga! Mop nokɨp yete re kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨk kor nyɨ kɨma, onggɨt kak ke ton makwa rɨrɨr e wanakana Ken negɨr yɨt notɨny.