Search form

Mak ma Peba 9:42

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena Mɨle

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Ɨ ra yɨpa rɨgat odede b'ɨga sobijog wa wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, sɨ ma rako onggɨt b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj.