Search form

Mak ma Peba 9:43

43Ɨ ra moina yɨpa yɨmɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb yɨm ɨpenjɨt. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpa yɨm kesa b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma meket dem de wul tungg wa rokate re osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.