Search form

Mak ma Peba 9:45

45Ɨ ra moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogɨl e ɨtemb jɨ pɨs ɨpenjɨt mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm pɨsdudu kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa.