Search form

Mak ma Peba 9:47

47Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogɨl e ɨtemb yɨrkɨp ɨtkasɨt mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma b'ɨgaram de ngɨrpu kesa God ma pumb tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem wul tungg wa,