Search form

Mak ma Peba 9:49

49Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨga wul ke kɨlkesa sɨ gasa im taukanj odede rɨngmim re yɨna sɨ rɨgap sol esankenenanj sɨ gasa kumbɨnd.