Search form

Mak ma Peba 9:50

50Ɨ sol re b'ogɨl met omnɨka gasa e. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ wɨn yɨmta ke nangga gasa kae tina met ɨtenjya? Sɨ wɨn sol pɨla b'obogɨl wɨmena tuwenyɨt, ɨ ɨdenat wɨn ngɨmbla mɨle owama iyenya wa wɨngɨrɨnd.”