Search form

Mak ma Peba 9:6

6Petro maka nony awonj nangga mana ton Yesund yomnonj. Mop nokɨp ton, nowa rɨga ma sobijog moga kɨma na wekenonj. Onggɨt penaemb jɨ ton nony kesa odede yɨt yopulitonj.