Search form

Mak ma Peba 9:7

7Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, dɨde ket ara ikonj rɨm bora ke odede da, “Ɨtemb jɨ Koina B'ɨga yena re Kon singi yiyenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkunda!”