Search form

Mak ma Peba int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba ɨrɨka rɨga re Makte. Ɨ rɨgap kwa ɨja na Makɨnd nyɨ yogenaeneno da “Yoan Mak”. Sɨ Mak onggɨtyam peba yɨrɨkonj re God ma obagɨki kesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa na yepiya re wekenonj Roma wa. Ɨ ɨmɨnjog e da tontaemb jɨ rɨga yet re jogjog kemag kɨma Misnari wɨko yomnɨkenenonj yɨpand Pol ake Banaba kɨma. Ɨ ɨja e wɨp da Makɨt ama rɨka naskajog peba yɨrɨkonj Yesumna mɨle gatab rɨna re aukɨto Tina yɨrkokar wɨmena wɨngɨrɨnd onggɨt gowukoyɨnd.

Mak tina peba yotom re onggɨt b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt kae ɨt re da, “Yesu Keriso re God ma b'ɨga e.” Ɨ Yesund odede wɨp e yongwas da, “Ton re omnɨka rɨga e dɨde juwai kɨma rɨga e.”

Ɨ ton ɨna dɨmdɨm ɨrɨka eyeninonj nangga mɨle na re pɨta aukɨto ajɨ mogjog re Yesum gatab na. Ɨ ket yisɨpkeny momta kupka peba wɨngɨrɨnd, Yesumna kikitumam wikɨnd mɨle omnɨki onggɨt gowukoyɨnd. Ɨ ket peba yundwas re Yɨrkokar Okawa Rɨgamna uj dɨde utnyita gatab yɨtkak kae.