Search form

Matayo ma Peba 1:1

Yesumna B'usmureni Nya

(Luk 3:23-38)

1Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna b'usmureni nya gatab ɨrɨki yɨt, yete re Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga dɨde Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga.