Search form

Matayo ma Peba 1:11

11ɨ daka Yosiya Yekoniyand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,

onggɨt wɨnɨnd re Babilon kantrit Yuda kantri negɨr yomnonj dɨde Ju rɨga Babilon kantri wa werenam omnam amninonj.