Search form

Matayo ma Peba 1:12

12Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga Babilon kantri wa werento,

Yekoniya Salatiyelɨnd yorakonj,

ɨ daka Salatiyel Jerubabelɨnd yorakonj,