Search form

Matayo ma Peba 1:18

Yesumna Ukendi gatab Yɨt

(Luk 2:1-7)

18Ɨ Yesu Kerisomna ukendi yɨt re ɨja emb jɨ. Sɨ Ti mog Mariya re kea yɨt tɨrɨr omni na wɨbnawonj Yosep kɨma molkongga awowɨm. Ɨ yɨmta kena ton molkongga awonda, ajɨ Mariya kea naska nata ngor kɨma awonj rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat b'ɨga yoramitonj ti pɨlɨnd.