Search form

Matayo ma Peba 1:20

20Ɨ re Yosep onggɨtyam yɨt nonyɨk b'amdenand yɨbnonj, yɨpa Yonggyamɨmna aneru pɨta awonj ti wɨmand, ɨ ket tin yomnonj da, “Yosep, Dawidɨmna b'ɨga! Man goro moga taet Mariyand okatam mor konggam. Mop nokɨp B'ɨga rɨnte re yɨbɨm ti kom borand re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna oramiti e.