Search form

Matayo ma Peba 1:21

21Sɨ ton ɨta leo b'ɨga ukenj dem, ɨ man b'ogla onggɨt B'ɨgand nyɨ oeket dem da ‘Yesu’. Mop nokɨp Ton opima Tina rɨga tetrɨngasiny dem towaina negɨr mɨle wa pɨlke, ɨ ket yɨrkokar takainy dem.”