Search form

Matayo ma Peba 1:22

22Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj da,